Πιστοποίηση ISO 22000 (HACCP) Petit Catering

Petit Catering Πιστοποίηση ISO

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων

Η εταιρεία PETIT CATERING έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα.

Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή στους πελάτες, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία PETIT CATERING έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας ISO 22000:2005

Τι είναι το ISO 22000

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο το οποίο δεν αποτελεί πρότυπο HACCP αλλά βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές του HACCP που ορίζονται από το CODEX. Είναι επίσης συμβατό με άλλους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και εναρμονίζει τα εθελοντικά διεθνή πρότυπα. Το πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις που μπορούν να καλυφθούν και να λάβουν πιστοποίηση και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001).

Το συγκεκριμένο ISO μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων (όπως επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών, συγκομιδής γεωργίας, παραγωγής συστατικών, μεταποίησης, λιανικής, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας τροφίμων, υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής καθώς και προμηθευτές εξοπλισμού, καθαριστικών και απολυμαντικών, υλικών συσκευασίας και άλλα υλικά σε επαφή με τρόφιμα).

Στο πρότυπο προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.) σε όλη την διατροφική αλυσίδα έως των τελικό καταναλωτή το οποίο να συνδυάζει ως βασικά στοιχεία:

• την αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων
• τις αρχές των συστημάτων διαχείρισης
• τα προαπαιτούμενα προγράμματα
• τις αρχές του HACCP

Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

6 Λόγοι για να μας επιλέξετε:

Ποιότητα, Γεύση, Ασφάλεια, Τιμή, Εμφάνιση, Εξυπηρέτηση & Επιπλέον Μεγάλη Ποικιλία.

Παράγγειλε τώρα από το κινητό σου!

Online Delivery Αθήνα κέντρο Καφέ & Φαγητό

petit-app

tel petit